Hotel-Krasne
  Katalog » Umowa Wesele
Kategorie
Informacje
Kontakt
Tel
+48 17 77 27 577
GSM
601 40 67 27
Rezerwacje on-line
Umowa Wesele

  UMOWA o usługe kompleksową wynajmu pokoi wraz z organizacją przyjęcia

zawarta w dniu ................................... w Strażowie

pomiędzy:

 

zwanymi w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”

  

a

Agroturystyka Krzysztof Lorenc

Strażów 352B, 36-073 Strażów

 zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi kompleksowej określonej poniżej  w dniu .........................za kwotę............................. W przypadku zmniejszenia ilości gości o więcej niż 5% cena nie ulegnie zmianie.

§ 2

1. Godzinę rozpoczęcia przyjęcia w dniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają na ................................ (podać dokładną godzinę przybycia).

2. Godzinę zakończenia przyjęcia  strony ustalają do godz. 4.00 rano

§ 3

Za usługę kompleksową o której mowa przysługuje wynagrodzenie określone w paragrafie 1 punkt 1.

 

1. Strony ustalaja, że Zleceniobiorca udostępni  pokój na potrzeby Zleceniodawcy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Zleceniobiorcy:

a) zadatku w wysokości 1000  złotych płatne gotówką w dniu podpisania umowy,

b) kwoty w wysokości 50 % zapłaty określonej w paragrafie 1 punkt 1 płatnej najpóźniej na 21 dni przed dniem  rozpoczęcia przyjęcia,

c) po­zo­sta­łą na­leż­no­ść określoną w paragrafie 1 punkt 1oraz  do­dat­ko­we opła­ty wy­ni­ka­ją­ce z umowy zo­sta­ną ure­gu­lo­wa­ne przed rozpoczęciem przyjęcia go­tówką.

§ 4

1.     W ramach organizacji przyjęcia Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

- Umożliwienia organizacji przyjęcia

- Menu określonego w załączniku Nr 2

Ciasta, tort,  owoce, napoje i napoje alkoholowe zapewnia Zleceniodawca.

Zleceniodawca zobowiązuje sie do posiadania i okazania paragonów lub faktur zakupów na ciasta, owoce, napoje i napoje alkoholowe. Napoje alkoholowe winny posiadać nienaruszone znaki akcyzy oraz oryginalne zamknięcie.

§ 5

Warunki organizacyjne stanowią integralną cześc umowy i zosały opisane załączniku  Nr 1. Umowa zawiera Załączniki Nr 1 i 2.

Została sporządzona w dwoj jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze   stron.


Zleceniodawca                                                                    Zleceniobiorca

Załącznik Nr 1

Warunki organizacji przyjęcia w Agroturystyce Krzysztof Lorenc Strażów 352B

 

Wa­run­ki or­ga­ni­za­cyj­ne

1.      Licz­ba Gości zo­sta­ła okre­ślo­na przez Zle­ce­nio­daw­cę przy do­ko­ny­wa­niu re­zer­wa­cji Sali w ilości ....................................  osób.

2.     Wy­ko­naw­ca do­pusz­cza moż­li­wość wpro­wa­dze­nia przez Zle­ce­nio­daw­cę zmian do usta­lo­ne­go menu naj­póź­niej w ter­mi­nie 14 dni przed ter­mi­nem przy­ję­cia we­sel­ne­go. Zmia­ny te nie mogą wy­kra­czać poza za­pro­po­no­wa­ne ilo­ści dań w ofer­cie do wy­bo­ru, nie mogą też wpły­wać na cenę menu od osoby, chyba, że Zleceniobiorca wy­ra­zi zgodę na takie zmia­ny. W przy­pad­ku braku in­for­ma­cji o zmia­nie menu w wy­ma­ga­nym ter­mi­nie, obo­wią­zy­wać bę­dzie menu okre­ślo­ne w ofer­cie.

3.     Je­dze­nie po­zo­sta­je do dys­po­zy­cji Zle­ce­nio­daw­cy i na­le­ży je za­brać nie póź­niej niż bez­po­śred­nio po za­koń­cze­niu przy­ję­cia we­sel­ne­go. Zleceniobiorca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za nie­wła­ści­we prze­cho­wy­wa­nie za­bra­nej przez Zle­ce­nio­daw­cę żyw­no­ści. Po­sił­ki pa­ko­wa­ne są w jed­no­ra­zo­we opa­ko­wa­nia Zleceniodawcy. Pozostawiona żywność staje się własnością Zleceniobiorcy bez dodatkowego wynagorodzenia.

4.      Szcze­gó­ły or­ga­ni­za­cyj­ne, do­ty­czą­ce go­dzi­ny roz­po­czę­cia przy­ję­cia, ko­lo­ry­sty­ki, usta­wie­nia sto­łów, menu oraz wszel­kie do­dat­ko­we atrak­cje, za­pla­no­wa­ne i za­ma­wia­ne przez Zle­ce­nio­daw­cę i re­ali­zo­wa­ne na te­re­nie sali pod­czas przy­ję­cia we­sel­ne­go muszą zo­stać uzgod­nio­ne z Wy­ko­naw­cą, nie póź­niej niż 5 dni przed ter­mi­nem przy­ję­cia. Na Sali obo­wią­zu­je zakaz uży­wa­nia wy­twor­ni­cy dymu, urzą­dzeń do pusz­cza­nia ba­niek. Na te­re­nie Agroturystyki obo­wią­zu­je zakaz pa­le­nia tytoniu.

5.     Zleceniobiorca dopuszcza zorganizowanie pokazu sztucznych ogni pod warunkiem przeprowadzenia pokazu w odległośc minimum 100 m od parkingu (na końcu sadu) oraz przeprowadzenia tego pokazu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zle­ce­nio­daw­ca bie­rze pełną od­po­wie­dzial­ność za zda­rze­nia za­ist­nia­łe pod­czas pokazu.

6.     Zleceniodawca zapewni oprawę muzyczną i jest zobowiązany do spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zleceniobiorca udostępni odtwarzacz CD i nagłośnienie.

7.      W cenie przy­ję­cia Zleceniobiorca za­pew­ni stan­dar­do­wą de­ko­ra­cję sali  tj. białe ob­ru­sy, ser­wet­ki.  Zle­ce­nio­daw­ca przyj­mu­je do wia­do­mo­ści, że stałe ele­men­ty de­ko­ra­cji nie mogą być de­mon­to­wa­ne.

8.     Zle­ce­nio­daw­ca bie­rze pełną od­po­wie­dzial­ność za zda­rze­nia za­ist­nia­łe pod­czas przy­ję­cia we­sel­ne­go, spo­wo­do­wa­ne przez jego uczest­ni­ków. Zle­ce­nio­daw­ca od­po­wia­da za wszel­kie znisz­cze­nia spo­wo­do­wa­ne przez Gości, jak rów­nież stwier­dzo­ne braki w wy­po­sa­że­niu sali, to­a­let lub in­nych po­miesz­czeń, do­stęp­nych dla Gości. Zle­ce­nio­daw­ca zo­bo­wią­zu­je się do po­kry­cia wszyst­kich ewen­tu­al­nych szkód i znisz­czeń, wy­ni­kłych w trak­cie trwa­nia przy­ję­cia po­wsta­łych z przy­czyn le­żą­cych po stro­nie Gości we­sel­nych.

9.     Zleceniobiorca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za rze­czy po­zo­sta­wio­ne na sto­łach i w ich ob­rę­bie  (ma­ry­nar­ki, torby itp.).

10.  Par­king jest nie­strze­żo­ny.  Nie od­po­wia­da­my za stłucz­ki oraz kra­dzie­że.

11.  No­wo­żeń­cy otrzymują od  Zleceniobiorcy:

- pokój dla Nowożenców z sejfem szyfrowym

12. Zleceniobiorca do­pusz­cza moż­li­wość ser­wo­wa­nia pod­czas przy­ję­cia wy­ro­bów cu­kier­ni­czych, za­ku­pio­nych przez Zle­ce­nio­daw­cę poza siedzibą Zleceniobiorcy, je­dy­nie za zgodą Zleceniobiorcy. In­for­ma­cję w tym przed­mio­cie Zle­ce­nio­daw­ca zo­bo­wią­za­ny jest prze­ka­zać Zleceniobiorcy naj­póź­niej w ter­mi­nie do 7 dni przed ter­mi­nem przy­ję­cia we­sel­ne­go. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści za­ku­pu wy­ro­bów cu­kier­ni­czych poza siedzibą Zleceniobiorcy, Zle­ce­nio­daw­ca obo­wią­za­ny bę­dzie do­star­czyć Zleceniobiorcy dowód za­ku­pu w/w to­wa­rów oraz pi­sem­ne oświad­cze­nie, że od­po­wia­da, za ja­kość tych pro­duk­tów oraz skut­ki ich wpro­wa­dze­nia na przy­ję­cie, oraz że zwal­nia Zleceniobiorcę z od­po­wie­dzial­no­ści w tym za­kre­sie. Do­wo­dy za­ku­pu wy­ro­bów cu­kier­ni­czych oraz oświad­cze­nie o od­po­wie­dzial­no­ści Zle­ce­nio­daw­ca zo­bo­wią­za­ny jest przed­sta­wić Zleceniobiorcy naj­póź­niej na 1 dzień przed dniem przy­ję­cia we­sel­ne­go. Nie przed­ło­że­nie oświad­cze­nia o od­po­wie­dzial­no­ści oraz do­wo­dów za­ku­pu w ww. okre­ślo­nym ter­mi­nie, wy­łą­cza moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia tych pro­duk­tów pod­czas przy­ję­cia Zle­ce­nio­daw­cy.

13.  Wy­ro­by cu­kier­ni­cze, któ­rych nie obej­mu­je menu, zo­sta­ną do­star­czo­ne przez Zle­ce­nio­daw­cę lub osoby przez niego upo­waż­nio­ne w przeddzień pla­no­wa­ne­go przy­ję­cia.

14.  Al­ko­ho­le zo­sta­ną do­star­czo­ne naj­póź­niej w przeddzień przed pla­no­wa­nym przy­ję­ciem. Zleceniobiorca za­pew­ni wa­run­ki nie­zbęd­ne do ich przechowywania oraz moż­li­wość swo­bod­ne­go dys­po­no­wa­nia nimi w cza­sie przy­ję­cia przez Za­ma­wia­ją­ce­go. Wy­łącz­nym dys­po­nen­tem al­ko­ho­lu jest Za­ma­wia­ją­cy. W przy­pad­ku gdyby Zleceniobiorca miał dys­po­no­wać al­ko­ho­lem Za­ma­wia­ją­cy po­kry­wa kosz­ty za­trud­nie­nia do­dat­ko­we­go kel­ne­ra do ob­słu­gi. Alkohol winien byc opatrzony znakami akcyzy (banderola) i fabrycznie zamknięty.

15.  Przyjęcie odbywa sie w godzinach ustalonych w umowie

 

Wa­run­ki płat­no­ści

16.  Za­ma­wia­ją­cy do­ko­nu­jąc re­zer­wa­cji Sali we­sel­nej do­ko­nu­je wpła­ty zadatku  w wy­so­ko­ści 1000 PLN brut­to. Wpła­co­ny zadatku zo­stanie wli­czo­na przez Zleceniobiorcę na po­czet kosz­tów re­ali­za­cji przy­ję­cia.

17. Na mi­ni­mum 21 dni przed przy­ję­ciem we­sel­nym Za­ma­wia­ją­cy do­ko­nu­je wpła­ty 50% war­to­ści umowy.

18.  Po­zo­sta­łe na­leż­no­ści za menu oraz wszyst­kie uzgod­nio­ne przez Stro­ny do­dat­ko­we opła­ty wy­ni­ka­ją­ce z umowy zo­sta­ną ure­gu­lo­wa­ne przed rozpoczęciea przyjęcia go­tów­ką.

19.  W przy­pad­ku zmia­ny sta­wek po­dat­ko­wych, wzro­stu cen ryn­ko­wych na po­szcze­gól­ne grupy pro­duk­tów ma­ją­cych wpływ na koszt świad­czo­nych usług Wy­ko­naw­ca za­strze­ga sobie prawo do pod­wyż­ki cen menu max, 8% o czym po­wia­da­mia za­in­te­re­so­wa­nych i Za­ma­wia­ją­cych

20. Zleceniobiorca umoż­li­wia re­zer­wa­cję miejsc noc­le­go­wych dla gości po pro­mo­cyj­nej cenie określonej w umowie

21. Dla dzie­ci, uczest­ni­czą­cych w przy­ję­ciu we­sel­nym sto­su­je się po­niż­sze staw­ki: Dzie­ci powyżej 3 lat  – 100% uzgod­nio­nej staw­ki na osobę, Zleceniobiorca  za­pew­ni miej­sce przy stole i na­kry­cie.

22.   Od­płat­ność za człon­ków ze­spo­łu mu­zycz­ne­go, DJ’a, fo­to­gra­fa, ka­me­rzy­stę usta­la się w wy­so­ko­ści 50% ceny usta­lo­ne­go menu, pod warunkiem, że osób tych przypada nie więcej niz 5 na przyjęcie minimum 80 osobowe. Osoby te wli­czo­ne są do osób po­da­nych.

23.  Na przyjęciu dostępny jest nieodpłatnie serwis kawowy i herbaciany bez ograniczeń.

24.  Ilość i sposób podania napojów gazowanych i soków oraz wody zostanie określona w umowie.

25. Zleceniobiorca przed datą planowanego przyjęcia wskaże Zleceniodawcy miejsca umieszczenia gaśnic przeciwpożarowych oraz drogi ewakuacyjne, oraz udostępni instrukcje użycia gaśnic.

 

Za­po­zna­łem się i ak­cep­tu­ję w/w wa­run­ki:

Data za­po­zna­nia……………………………………..

Pod­pis Zle­ca­ją­ce­go…………………

Powrót
oferta noclegów w Krasnem na eholiday.plHotel
14 sierpień 2018
1431170 wywołań od 30 czerwiec 2013
Copyright © 2013 oscGold